ویژگی های مایع اکتان بنزین :

  • محصولی قدرتمند جهت افزایش
  • اکتان بنزین شتاب دهنده و تنظیم بنزین مصرف سوخت خودرو
  • شستشوی باک بنزین و کلیه مسیرهای سوخت رسانی
  • وزن 354 میلی لیتر